مگر امير حبيب الله کلکانی هم مستحق آرامگاهی در افغانست
18 مهر 1387,ساعت 23:28:39

الحاج مولوی بخش الله فروغ

  

درين روز هاحکومت نژادپرست کرزی درسلسله کمپاين انتخاباتی خويش بخاطر جلب حمايت پشتونها تلاش وسيع رابرای يافتن جسد مرحوم داودخان بنيانگذار تراژيدی افغانستان براه انداخته وشئونيستها ميخواهند از او مزار ديگری در کابل واحتمالا قندهار بسازند. ماگرچه مخالف چنين کاری نيستيم ولی مصرف بودجه مردم باين عناوين درشرايطی که خودشان علف ميخورندخيانت توجيه ناپذير است وخيلی اولويت های ديگريست که دولت بايد به آن پردازد تاقبرسازی وتابوتراشی.

مادرمقاله مشروح توضيح خواهيم دادکه داودخان باوجوديکه مردوطن دوست بودولی ديکتاتوروجاهل وعاشق قدرت وشهرت بودوباکودتاعليه نظامی که ميرفت تابشکل طبيعی زمينه دمکرسی رادرجامعه فراهم سازدمرتکب بزرگترين اشتباه وحتی خيانت شدکه تاکنون پيامدش رامردم مشاهده ولمس ميکنندبنابرين اشتباه وخيانت اوبوطن ومردم نسبت به خدمات اش خيلی وسيع وبزرگتربوده است سردارداودخان درحاليکه هيچ علاقه واعتقادی به عدالت اجتماعی، مشارکت ملی، دمکرسی ومردم سالاری نداشت نظامش راجمهوری اعلان کردچی کسی نداندکه شاه خيلی دمکرات ترومردمی ترازين رئيس جمهورکودتابود؟

اوعلاوه براينکه خودش درک ودانش سياسی، ملی وبين المللی نداشت سخن هيچ کسی رانمی شنيدخودبزرگبينی وغرورعجيب داشت واحساس ميکردکه عقل کل وبت مردم است بنابرين چنانچه لودين مورخ افغان درکانادامينويسد:افرادجاهل ترازخودش راهميشه استخدام ميکرد" که ازين خلاء کمونيستها استفاده کرده واورابيرحمانه وبرخلاف تمام معيارهای انسانی وبين المللی باخانواده اش شهيدکردند

اوخصلت های صدام حسين راداشت: هردوديکتاتوری یودنديکدنده وخودخواه ولی ميهن دوست ميگويندبرادرش سردارنعيم باوگفت: به کمونيستهايکه ماراکمک کرده اندموتر، خانه وپول بدهيدودرسفارتهامقررشان کنيدولی ازپست های حساس دولتی خصوصا نظامی أنهارادورسازيدکه که اعتباری ندارندوبوطن وشماخيانت ميکنندولی رئيس جمهورباخشم پاسخ داد: توبه من هدايت نده خودبهترميدانم که چی کنم "بعدازين مشاجره خانوادگی تاکه مردندرابطه دوبرادرحسنه نبودوسردارنعيم بدوستان خودميگفت: أغه لالابخاطرکهولت ديگرنميتواندافغانستان رارهبری کند"واحتمالادرانديشه کودتاعليه برادرش بوده است شايدهم ازترس سقوط افغانستان درلجنزارکمونيزم زيرابيشترازهرکسی خطرکرملين رادرک ميکرد

اشتباه ديگرسردارسرخ نزديکی بيش ازحداوبه کرملين بوداينکه برخی ازمورخين درباربخاطرتابوسازی ادعاکردندکه برهبرشوروی چنين وچنان گفت دروغ محض است واين جعل تاريخ فقط انگيزه سياسی داردواقعيت اين است که کرملين بعدازاينکه ديگردردولت کابل ريشه دوانده بودوبراوضاع افغانستان تسلط سياسی خودراباسرکوب نهضت اسلامی توسط سردارداودتوسعه بخشيده بودچون ميدانست که بنابراختلافاتيکه باپاکستان داردنميتواندمورداعتمادوتوجه غرب قرارگيرداوراجدی نمی گرفت وفقط برايش وعده ميدادبلکه تلاش ميورزيدتاشرايط برای بقدرت رسيدن کمونيستهاقبل ازمرگ داودخان وخلافت سردارنعيم مهياء شودبنابرين طرفداروخامت اوضاع درافغانستان وانزواوتضعيف داودخان بود

خيانت ديگرداودبافغانستان پشتونستان پرستی وشئونيزم اوبوداين خان قبيله بقدری درين توهم غلوکردکه بالاخره باعث تباهی افغانستان شدوخودهم درحقيقت قربانی همين فزون طلبی وعدم درک عصرش گرديداوروحانيون ومبارزين ملی رابيرحمانه سرکوب کردوصدهاوشايدهم هزاران مسلمان وأزاد انديش درزندانهاوشکنجه گاه های جهنمی رژيم اوتعذيب وشهيدشدند درحالکيه کمونيست هارافوق العاده رشدميدادونوازش ميکردوبلکه برمقدرات کشورحاکم ساخت

اگرداودخان مردسياسی وهوشياری بودعوض تصفيه وسرکوب نهضت اسلامی هردوحريف رادربرابرهم قرارميدادوازين رقابت های أيديالوژيک بهره جسته وتوازن سياسی رادرکشورحفظ ميکرداين خوديک نوع دمکرسی رانيزبه نمايش ميگذاشت ولی تصفيه نهضت اسلامی باعث شدکه کمونيستهاتمام نيروی خودرادربرابرخودش ترکيزداده وپهلوان يکه تازميدان باشندقرارگرفتن اوعليه نهضت اسلامی وديگرانديشان تبرپاکستان رانيزدسته کردوزمينه تجاوزدشمن درکمين خفته رافراهم ساخت

به سخن ديگراوباحمايت ازکمونيستهادست کرملين رادرامورافغانستان بازگذاشت وباسرکوب نهضت اسلامی وعلماء برای پاکستان مليشه فرستادوباتکتازی وانحصارقدرت زمينه تراژيدی رافراهم کردوباکودتاعليه شاه معادلات اجتماعی رابرهم زده وافغانستان رادريک انزواقراردادنه درکودتاتيم کاری اوهم فکرش بودندونه دردولت تيم اومانندخودش أرزوهای بزرگ ترقيخواهانه  داشتنداودرانتخاب تيم خودکاملاناکام بودوازتشخيص چهره هابرعکس شاه کاملاعاجز، مانندکرزی فقط چاپلوسی رامعياراخلاص وصداقت پنداشته وروابط شخصی رابرنيازهای ملی ترجيح ميدادميگويندقبل ازکودتاهميشه بدوستان خوداوخاطرنشان ميساخت که شاه قدرت رابه تاجکهاداده است وازين ناحيه که چرايک تاجک صدراعظم شدسخت رنج می بردواگرکاری هم کردمانندکرزی بيشتردرجنوب بودتامناطق ديگرافغانستان

ولی باجوداين همه اشتباهات بزرگ، طرفدارپيشرفت ورفاه ملی بودواگرأرامگاهی باوبسازندسزاوارش است سازمان تروريستی امانيه که دوصدهزاردالربرای ترورمخالفين رهبران وخوانين قبيله جائزه تعين کردبايدازين مدارک موادمخدربرای اعمارقبرسردارداودهم چيزی هديه کندبخاطريکه اگرعوض تمويل وتجهيزتروريستان باعمارمقابرومساجدومدارس پرداخته شودمفيدتراست

 اگرتاجکهاخصوصامردم شمالی غيرت وغروری داشته باشند وقت آن فرارسيده که جسد شهيد کلکانی رانيزکه خيلی مظلومانه تر بدست دژخيم انگريز تير باران شد يافته وبرای اوهم که يکی ازشاهان هرچند فقيرزده وبی يونيوفرم کشورش بود آرامگاهی سازند

چندی قبل درانترنت خواندم که کسی هنوز هم محل دفن او را ميداند و آمادگی نشان داده که اگرمردم شمالی وخانواده او يا دولت در نظر داشته باشند ميتواند درين راه کمک وهمکاری کند. خبرشديم که محل دفن خانواده وشخص داودخان راکسی نشان داد که آنها را خود بدست مبارک خويش دفن کرده بود ولی کسيکه مدفن کلکانی راميداند محل را برايش مامورين سابق دولت نشان داده اند واز مخلصين اوست شايدهم اشخاص ديگری ازين زجرستان خبرباشند.

وظيفه ماست که ازپول شخصی خودچنين اقدامی کنيم وأنقدرترسو، بی احساس وبی همت نباشيم ونه منتظردولت که هرگزحاکمان قبيله چنين نخواهندکردشايدبرخی رهبران ومتنفذين تاجک ازين هراس داشته باشندکه اين کارهم مانندگلواژه های فارسی به مصلحت ملی (!!!) نيست ياوحدت ملی (!؟)رابرهم ميزندوفقط بايدبه أرامگاه خوانين ورهبران قبيله گل پاشيدومرثيه خواندولی بايدپرسيدکه اميرحبيب الله خان کلکانی لااقل هيچ خانواده وخويشی نداردکه روح اوراشادويادش راماندگارسازدمعلوم ميشودکه منگلی های غارتگروسفاک هيچ يک ازوابستگان اورازنده نمانده اندکه امروزنام کلکانی راميگرفت

اگرچنين قدمی برداشته شودخانواده ما چند هزار دالر برين پروژه اعانه ميدهند زيراکه أنهاخيلی مظلومانه وددمنشانه شهيدووبابرچه شئونيزم تکه تکه شدندکه چنين جنايتی هرگزسزاواريک پادشاه وعيارخراسان نبودشاهی که هيچ جرم وخيانت ملی رامرتکب نشده بودوحتی خانواده امان الله راباکمال امانت وعزت پاسداری کردوحرمت گذاشت گرچه اميرحبيب الله کلکانی عياری بودمحروم ازسوادولی نجابت، شجاعت، أزادگی، پاکیوصداقت اوبادوستک رهزن وزناکاراين جاسوس حقيروابليس که حتی به خواهرولی نعمت خودتجاوزوخيانت کردوپای نماينده انگليس رابوسيدقابل مقايسه نيست ولی مشکل بزرگ وغم انگيزش اين بودکه  ازتبارمحکوم جامعه سرکشيدوجاسوسی ومعامله بادشمنان کشورش رانيزيادنداشت

اوباساس فتوای حضرات مجددی ومشايخ دين عليه امان الله شوريدوبايک انقلاب مردمی قدرت راگرفت امابانيرنگ وتعهدجنرال نادرمستخدم انگليس  وتضمين مجددی نه تنهاقدرت رابدشمن خودسپردبلکه باونيزتسليم شدولی کاشکه اوراباکابينه وهمسنگران وفادارش دريکروزويافقط يکبارميکشتندجالب تراينکه امروزوارث وخليفه مجددی عليه مخالفين امان الله نيز فتوا ميدهد ولشکرنادربدفاع ازين لات ديروزشان می پردازنديعنی لاتی، قديس شده است ومجددی، نديم 

دروجوداين مجاهدزاده(پدرش سقاومجاهدين جنگ اففان وانگليس بود) دهاتیکه همواره باخوانين سودخوارومجرمين دولتی درنبردبودهيچ اثری ازنيرنگ ونفاق وسوء اخلاق سراغ نداشت مردی بودساده وخوشباورولی متدين، ميهن پرست ومردمی بدشمنان خودنيزاحترام داشت بقدريکه وقتی برخی هاباوگفتند: دارالامان رابنام خودسازدپاسخ دادکه چرامانندشاه امان الله خان قصرديگری بنام خودنسازيم که نام اوراتغيردهيم؟ درحاليکه مولف تاريخ تشيع بعدازبرشمردن تخريب حسينيه های افغانستان توسط عبدالرحمان سفاک مينويسد: اگربرای تخريب قلاع وحسينيه های مخالفين توجيه ی وجود داشته باشدبرای تخريب مصلای هرات که شهکارهنری ومعماری به حساب ميأمدنميتوان توجيه ی يافت جزاينکه بگوئيم: اميربخاطرحسادت شديديکه دروجودش بودنميتوانست شهکارسلاطين ودودمان های گذشته راببيند

فکری سلجوقی درين باره ميگويد: يکی ازأثارباستانی وأبدات تاريخی هرات عمارت مصلی بودکه بدبختانه در1304بدستور امير عبدالرحمان ويران شدکه عبارت بودازمدرسه گوهرشادأغا، مسجدجامع گوهرشاد، مدرسه سلطان حسين بايقراء، خانقاء سلطان حسين، مسجدجامع اميرشيرنوائی، دارالحفاظ، دارالشفاء، خانقاء اخلاصيه ومدرسه اخلاصيه که همه اين عمارات مجموعابنام مصلی يادميشد بانو گوهرشاد آغا نخستين بانی مصلا بود اين ملکه معظمه مدرسه ومسجدجامع بزرگی رادرهرات بنانهادکه خواندميردروصف أن ميگويد: مدرسه شريفه مهدعليا(گوهرشاد) بانواع زيب وزينت محلی أراسته است وبوفورفسحت وکثرت متانت ازاکثربقاع اين بلده جنت صفات ممتازومستثناست مسجدجامع مهدعلياگوهرشادبيگم درغايت نزاهت وتکلف ونهايت عظمت ولطافت است وهرجمعه درأن جمعيت تمام دست ميدهدوبه صفت رفعت ووسعت وبه حليه تکلف وزينت مزين ومحلی است وامامدرسه سلطان حسين بايقراء که به " مدرسه ميرزا" معروف بوده وتفصيلات رادرص170تاريخ تشيع درافغانستان بخوانيدشخص اميردوست محمدنيزعين جنايات رامرتکب شده ومجسمه های باميان راتخريب کردچراکه شهکارکنيشکاپادشاه کوشانی بودولی کلکانی باتقديروخوشی ازدارالامان ديدارکردوأرزونمودکه خودنيزمانندشاه امان الله بتواندچنين شهکاری کندوتوصيه نمودکه اين قصردلنشين راخوب مواظبت کننداومواصفات نيک ديگرواعمال خوبی داردکه مورخين ازترس رژيم أل يحی نوشته نکرده اند

ميگويندکسانيراکه طواغيت بکشندتاريخ زنده ميسازدقاتلان اوهنوزهم يکه تازقدرت اندوبروی تربت أنهاجولان ميکنندولی هنوزهم هيچ کسی ازهم شهريان وخويشاوندان اوجرئت نداردکه نام اين دلاورمظلوم اسلام رابزبان راندتامباداموردخشم رهبران قبيله قرارگيردوازچشم درباربيأفتدهنوزهم گرفتن نام او، عبدالخالق شهيد، ميريزدان بخش وهمسرفداکارش وديگرعياران تاريخ ماجرم وجنايت بشمارميرودولی تعريف ازعبدالرحمان سفاک وهتلرهای افغانستان وحدت خواهی ودفاع ازرهبران  ملی !؟

مابقدرمردم هويت باخته وبی فرهنگ وتاريخ شديم که نه مناری ازامثال فردوسی، مولاناو--- داريم ونه مرقدی ازابومسلم، حکومت های نژادپرست وتکقومی درتاريخ کمترين توجه به مفاخرهويت سازمليتهای اسيرومظلوم نکرده اند اگر قبر ناصر خسرو در بدخشان روبزوال است مرقدسلطان محمودبت شکن نيزدرغزنی وضع بهترازين مخروبه قرون وسطی نداردودرحاليکه ميخواهندهروجب ازين خاک رابنام يک پشتون يادشودتابرای خودتاريخ وفرهنگ سازندحتی لوحه ابن سينارا  ازدانشکده طب کابل به پشتوعوض کردندچی کسی نداندکه هرقومی باهويت وتاريخ وفرهنگ ومفاخرش زنده وباقيست ومسخ چنين ارزشهای جنوسايدتاريخی وفرهنگی وخيانت ملی بشمارميرود

شايدروزی درجستجوی جسدخونين خادم دين رسول الله برأمدکه ديگرشاهدان محل دفن اودرميان مردم نباشندوتلاش باين خاطرهيچ سودی نداشته باشدبنابرين هنوزهم اميدی برای يافتن جسدش باقيست وجزيک همت وحرکت شجاعانه و انسانی ديگرهيچ چيزی نياز ندارد وشايدهم ميليونها افغانی طرفدارانش درداخل وازسراسردنياپردازندقدم درين راه هم ثواب خواهدبودوهم خرماگرچه ميگويند: عقل تاجک بعدبعدچنانچه تازمانيکه توطئه عليه ماپياده ميشودوحريف پيروزخاموش ميمانيم سپس همچوزنان عجوزبه گريه وانتقادشروع ميکنيم

نه فقط تاجکهابلکه رهبران ونخبه های مليتهایکه هنوزهم برشدوبلوغ سياسی وخودأگاهی قومی نرسيده اندبرخلاف پشتونهاچنين مرض روانی دارند: فرارازواقعيتهای ناگواراجتماعی عوض مقابله وتغيرشان، حفظ حالت جاری ازترس بدترشدن، تجاهل ازتجاوزات وجنايات گذشته قبيله، خودبزرگبينی وکم بهاء دادن بأنچه مردم خودشان ازأنهارنج می برندبزعم وحدت خواهی ومصلحت ملی مثلاپست های کليدی کشورامروزدراختيارقوم بخصوص است حتی رئيس ومعاون کمسيون باصطلاح مستقل انتخابات وپرسونل اداری ولايت کابل يادرحاليکه ملياردهادالربرای انکشاف جنوب تاکنون مصرف شده هيچ اثری دربرخی مناطق ديگرافغانستان ازبازسازی نميتوان يافت شماوقتی ازجنوب به شمال ياهزاره جات برويدتصورميکنيدکه ازاروپابافغانستان واقعی تشريف برده ايدولی کسی  نه درشورای ملی ونه درشورای وزيران درين مورداعتراض ميکندحالانکه وقتی مسعودخواست سرک ميان تخار- پنچشير را هموار سازد پشتونها درسراسرجهان فريادکشيدندکه چرافقط پنچشير؟

امروزهم بايدازکرزی پرسيدکه چرافقط سردارداودخان؟ آياشهدای شمالی، باميان ومزارهم حق ندارندکه مناره ومرقدی داشته باشند؟ مگراميرحبيب الله خان  ازين سرزمين نيست؟اگراوهم پشتون می بودتاکنون درمسلخ جنايتکاران حرفوی منتظرميماند؟چرانبايدامروزکلکانی وعبدالخالق شهيدنيزمقبره وأدرسی داشته باشند؟حالانکه أرامگاه حتی شاه شجاع واضح است وبرای وزيراکبرخان که درحقيقت بنيانگذارحکومت هندبرتانوی درافغانستان بعدازجنگ مستقيم افغان وانگليس است، جان خان وردک وديگرشخصيتهای پشتون درپنج وده جريب زمين قبه هاوزيارتگاه های أنچنانی اعمارميشودوقبرنادرغدارچندين باره ترميم وبرای قبرودفن ظاهرشاه چنان مصارف گزاف وکمرشکنی چراکلکانی شهيدهم حق نداردتاحداقل يک قبرأبرومندوأشکاری درکشورش داشته باشد؟ اگرديگرشاهان وشهزادگان هزاران جريب زمين وقصرهاوميليونهادالربارث بردندخيلی دورازانصاف است که اميرحبيب الله کلکانی لااقل يک قبرهم نداشته باشدچنانچه ميليونهاکليشه وپوسترديگران راميتوان يافت ولی من چندين روزتلاش ورزيدم حتی يک قطعه عکس لالاکلکانی رايافته نتوانستم که درج مقاله سازم مردی چنين مظلوم وفراموش شده درتاريخ کمتريافت ميشودافسوس برماکه دربيگانه پرستی غرق وازخودبيگانه هستيم  و ما علينا إلا البلا.

 من  اگر برخيزم،
تو اگر برخيزی،
همه برخيزند
من اگربنشينم
تو اگر بنشينی
 چه کسی برخيزد؟

 

 

 
< بعد   قبل >

سرود هفته


راد مردان تاجیک

akhmad_shah_massoud_by_spiritius.jpg

سخنان نشرناشدۀ مسعود(رح)


احدی:یگانه زبان ملی افغانستان پشتو میباشد


برگ تاجیکم در فیس بوک


نظرسنجي

کدام يک از اين سه واژه اي همگون را مي خواهيد بيشتر به کار ببرید؟
 

تارنمای زبان پارسی


شبکۀ یکصدا


آثار سخنسرایان پارسی‌گو


واژه‌نامه دهخدا (انلاین)


تاجیک ام تلویزیون