دانشــــــگاه
26 مهر 1387,ساعت 12:55:57

 پرتو نادری

 

دلجــــــوحسینی

اســــلـو- ناروی

 

ایا صباچـوگـــذ شتی سحــــــربه دانشــــــــگاه

پیـــام ما برسـان مختصــــــربه دا نشـــــــــگاه

***

ببـین به منظـــر دانش به آن حــــریم کمـــــال

چراکه هست مرا بـــوم وبـــربه دانشـــــــــگاه

***

بگـــــوکه هــــویتــــــم ازتومی شود معـــــنی

نه ازنـــژاد ونه ازخــــون- اثرزدانشــــــــگاه(1)

***

ســــــپاه جهــــــل زنا مت چوبیـــــد می لرزد

زکین به بسته طــــریق گــــذربه دانشـــــــگاه

***

مقـــــدس است چودانش به نزدحـی حکــــــیم

ازآن نبـــوده صفت خوبتـــــربه دانشــــــــگاه

***

ازاین نشــان وازاین نام نگـــــــذرم هرگـــــــز

بود تمام حـــــــیاتــــم ثمــــــــرزدانشـــــــــگاه

***

ســــــــزاست درپی تجــــــــدیدهــــویت بودن(2)

به فکـــــــرودانش وعلم وهنربه دانشــــــــگاه

***

وطن بخــــشم وبکین درمیان آتش وخـــــــون

من وتودرپی نــــام نظــــــــربه دانشـــــــــگاه

***

 

به شام تیره کند"اسفـــــــزار" زیـــروزبــــر(3)

زعقـل خیره زند صد تبــــــربه دانشـــــــــگاه

***

هزارطعــــنه زند جاهــــــلانه برفرهنـــــــگ

هزارحیـــــــله کند خـیره سربه دانشــــــــــگاه

***

نکرده هیـچ خــــــرد دشمـنی به داش وعلــــم

نبســته هیچ خردمنـــــد درب به دانشــــــــگاه

***

شب سیــــاه ورهی دورتابه صبـــــح امیــــــد

محـال دان برسی بی خطـــــربه دانشــــــــگاه

***

به خشـــــم وکیـــــنه ونفـرت تومرد ره نشوی

چه بی خبرکه زدی صد شـرربه دانشـــــــگاه

***

جهــــان چوعرصه ی تعلیـم وامتحان خداست

بود زمــــین وزمان سربســــربه دانشـــــــگاه

***

یقـین که درصحیفــــه ی هستی چـوواژه دانش

نخــــوانده پیرخـــرد نیک تـــربه دانشـــــــگاه

***

زجهــــــل کینه به دانش چوزخم ناســوراست

که نیست شیوه ی درمـان مگربه دانشــــــگاه

***

ستـــــوده ایــــزد دانـــا چـوفکـــــــرودانش را

که تا بشــــرنستـــــیزد دگــــربه دانشــــــــگاه

***

نهــــــال معــــرفت اربــرکنی زبــاغ خـــــــدا

زفکــــــرچیست اثر؟جزحجـربه دانشــــــــگاه

***

 

درایتی کن وزنجـــــــیرجهـــــــل را بشــــکن

زپا وگـــردن ودست وکمـــــربه دانشــــــــگاه

***

شعـــــــارماچــوزتوحیــــــد ومعــــــرفت خـیزد

شود نشیــمن شمــس وقمــــــربه دانشــــــــگاه(4)

***

"حــــــدیث حسن" به جـان بشنودرنـــگ مکن(5)

به جستجــوی حقیقت سفـــــــربه دانشــــــــگاه(6)

***

 

يادداشت ها:

 

(1)- براثرعدم پیشرفت حقوق شهروندی درکشوروایجاد محدودیت های روزافزون ازجا نب دستگاه های حاکم قبیله سالار وقوم گرا- مردم درچنین حالتی به یک نژاد خاص توجه داشته خودرامتعلق دانسته وهویت خود راازطریق خون ونژاد تعریف میکنند.

 

(2)- تجدید از هویت قبیله ای با یک حرکت جمعی فرهنگی وفکری به هویت ارزشی و جدید توام  با تلاش ومقاومت میسراست .طوریکه دگرگونی هویت تاریخی کشور براثرمقاومت ملی دردوره تجاوزخارجی (اتحادشوروی سابق) وتسلط وابستگا ن آن نتوانست عملی گردد.  اکنون بایددنباله مسیرحرکت تجدید حیات تاریخی وفرهنگی کشورپیگیری شود.

 

(3)- شهرستان تاریخی "اسفــــــــزار" ازتوابع  شهرباستانی هرات (شیــــــندند)کنونی!.اشاره به بم باران بی رحمانه روستای "عزبزآباد" توسط نیروهای ناتوبه تاریخ شب جمعه اول سنبله 1387  که دراین حمله وحشیانه بیش از91 تن (طفل- زن ومرد) به شهادت رسیدند روح آن شهدای عزیز شادباد.

 

(4)- اشاره به  برابری حقوق زن ومرد درراه تحصیل دانش وعلم درتمام مرحل تحصیلی دردانشــــــــــــگاه ها می باشد.

 

(5)- (( حدیث حسن)) یکی ازاقسام حدیث نبویست که آنچه پیامبرگرامی اسلام صلی الله علیه وآلیه وسلم به زبان مبارک ارشاد فرموده اند به صحت روایات پیوسته باشد. غیاث اللغات.

 

(6)- درحدیث شریف ازپیامبرگرامی آمده است که(علم رافراگیرید اگرچه درچین باشد) هرچند دورباشد.

* * *
 
< بعد   قبل >

سرود هفته


راد مردان تاجیک

presidentpic.jpg

سخنان نشرناشدۀ مسعود(رح)


احدی:یگانه زبان ملی افغانستان پشتو میباشد


برگ تاجیکم در فیس بوک


نظرسنجي

کدام يک از اين سه واژه اي همگون را مي خواهيد بيشتر به کار ببرید؟
 

تارنمای زبان پارسی


شبکۀ یکصدا


آثار سخنسرایان پارسی‌گو


واژه‌نامه دهخدا (انلاین)


تاجیک ام تلویزیون