های تاجیکان
29 مهر 1387,ساعت 02:26:19

اسپنتمان هروی

های تاجیکان های ناجیان نسل انسان

های تاجیکان های نواده گان آل سامان

ترسم که بخواب رفته اید چون در حضورتان

دیو پلید قبیله کشد فرهنگ و تمدن آریایان 

ای فرزندان کوروش به من دهید گوش

آزادی ،آزادی ،آزادی جنب و جوش

ما نداشتیم در آیین  رستم آهنین پوش 

ظلم بی حد دیدن و ماندن  خموش

ما نداشتیم در دین زردشت اسپنتمان

چشم بستن و کردن ظلم را کتمان

بپا خیزید بپا خیزید یک مشت و یک تن شوید

مثل کاوه  ،  مثل رستم ،  مثل اسفندیار رویین تن شوید

بر ضحاک تنگ کنید عرصه و میدان

بهر عدالت کمر بندید مثل عیاران

ما از نسل پاکی مثل خورشید  مثل خدا

ما از نسل آبی  آ سمان مثل فرشته مثل  ستاره ها

ما با برده فرهنگ قبیله کی برابریم

ما با نوکران  حاکم در طویله کی برادریم

نسل شان نسل برده کار شان خاکفروشی بی دغد غه

گاهی مزدو ر روس مثل حفیظ ا لعین

گاهی در پای انگلیس مثل شاه شجاع بی تمکین

گاهی زیر پای امریکا مثل کرزی اسپ بی زین

بپا خیزید صدا کنید مثل  مثل ابر و تندر هم صدا و هم صفا دهید

بت بی رنگ قبیله را با رنگ خورشید شستشو دهید

زنگ بد رنگ قبلیه را با خاک آریایان  کیمیا کنید

بعد اینکار قبیله پرستان بی متکا   میشوند

مثل سایه د رحضور خورشید  نا پیدا میشوند
 
< بعد   قبل >

سرود هفته


راد مردان تاجیک

akhmad_shah_massoud_by_spiritius.jpg

سخنان نشرناشدۀ مسعود(رح)


احدی:یگانه زبان ملی افغانستان پشتو میباشد


برگ تاجیکم در فیس بوک


نظرسنجي

کدام يک از اين سه واژه اي همگون را مي خواهيد بيشتر به کار ببرید؟
 

تارنمای زبان پارسی


شبکۀ یکصدا


آثار سخنسرایان پارسی‌گو


واژه‌نامه دهخدا (انلاین)


تاجیک ام تلویزیون