شاه حبیب الله کلکانی
25 آبان 1387,ساعت 03:45:58

 

بنام خـداوند گـــــــــــــــــــــــــــــرد آفرين

خداوند ديـــــــــــــــــــــــهم و تاگ و نگين

خداوند شــــــــــــــــــــــــــاهانِ با فر و نام

خداوند هـــــــــــــوش و، تن  و، راي ونام

خداوند گــــــــــــــــــــيومرتِ، با فرو جاي

جهان را نخــــــــــــــــستين جهان کدخداي

خداوند هوشنـــــــــــــــــــــــگِ با فر و داد

که آتش از او در جـــــــــــــــــهان ياد باد

خداوند تهمورث، مردي هنـــــــــــــــــــر

که نامش به گيتي و بود زيب و فــــــــــر

خداوند جمشيد ايزد نـــــــــــــــــــــــــشان

که جام جمــش است بــــــــــــه گيتي نشان

خداوند شـــــــــــــــــــــــاه آفـــريدون  گـرد

"کزآن تخمه کس در جّــــهان نيست خرد"

خداوند کـــــــــــــــــــــــــيخسروي نامدار

خــــــــــــــــــــــــــداي بزرگان هر روزگار

خداونـــــــــــــــــــــــــد زال و خداوند سام

خداي تهمتن  يـــــــــــــــــــــــــلي نيک نام

خداوند گُردانِ آريان زمـــــــــــــــــــــــــين

خداوند نيکانِ با راي و ديـــــــــــــــــــــــن

خداوند ساسان و ساســـــــــــــــــــــــــانيان

خداوند اشـــــــــــــــــــــــــــــکان و اشکانيـان

خداوند يعقــــــــــــــــــــــــــــــــوب ليث صفـار

که از دشمـــــنان اش بر آورد دمـــــــــــــــــار

خداوند سامــــان و سامانيـــــــــــــــــــــــــــان

خداوند سغـــــد و همه سغديــــــــــــــــــــــــان

کنون دم زنــــــم از شه نامــــــــــــــــــــــــدار

شه ي راد مّــرد و شـهی کامـــــــــــــــــــــدار

شه ي نيک خويي و شهی تيز بيــــــــــــــــن

شه ي پر تـــــــــــــــــــــوان و شهی با نگين

شهی با خرد شــــــــــــــــــــــــــــــــــاه آريايان

شهي از نژاد خراسانيــــــــــــــــــــــــــــــــان

دليري که از تخمه رستـــــــــــــــــــــــم است

" تو گويي که خود رستم نيرم اســــــــــــــت"

يلــــــــــــــــــي کو  يکه  اندر  آورد گــــــــــاه

جهان را به دشمن بسازد ســــــــــــــــــــــياه

"تو گویی   فرامرز باز آمـــــــــــــــــــــــــده

ازآن توده ي سر فراز آمـــــــــــــــــــــــــده"

و يا باز خوانيش تو اسفنــــــــــــــــــــــديار

به فرو به بازو به اين رزم و کــــــــــــــــــــار

بله ، به بازو بود، رستم اين نامـــــــــــــــــدار

بزرگ است و پرخاشگرو تيغـــــــــــــــــــدار

حبيب است ، کــــــــــــــــــــلکان و را زادگاه

که بنمود جهان را به دشــــــــــــــــــمن سياه

همه تخت و بخت سيه پيـــــــــــــــــــشه گان

ز فُّرَش بلغزيد به هر بيشه گـــــــــــــــــــان

خراسان پاک را سِتُد از ضــــــــــــــــــحاک

رخ کينه توزان بماليد به خـــــــــــــــــــــاک

خراسان دگر باره آزاد گشـــــــــــــــــــــــت

ز درد و ز انده دلشاد گشـــــــــــــــــــــــــت

به کابل زمین، پادشــــــــــــــــــــــاهي نمود

جهان را پر از شور شادي نــمــــــــــــــــود

ازو مانده اســـــــــــــــــت نام نيـــک يادگار

که تا باشد و هســـت جـــــــــــــهان پايدار.

 
< بعد   قبل >

سرود هفته


راد مردان تاجیک

1075705165.jpg

سخنان نشرناشدۀ مسعود(رح)


احدی:یگانه زبان ملی افغانستان پشتو میباشد


برگ تاجیکم در فیس بوک


نظرسنجي

کدام يک از اين سه واژه اي همگون را مي خواهيد بيشتر به کار ببرید؟
 

تارنمای زبان پارسی


شبکۀ یکصدا


آثار سخنسرایان پارسی‌گو


واژه‌نامه دهخدا (انلاین)


تاجیک ام تلویزیون