مولایمان
18 بهمن 1390,ساعت 13:05:22

پرویز باعث

خانه مان عاصی ز بیداد ستم بود انزمان

مردی میبایست طوفانخو که بردارد کمان

اریانامان در اغوشش در ان کوهپایه هاش

مردی  را میپرورانید از  تبار مر د هاش

او چو طوفان بود عصیانگر ولیکن مهربان

عاشق عدل و صفا و مهر بر بیچا ر گان

 (بحرالدین باعث) از درواز های با ختر م

رزم خویش اغاز کرد زانجا که میخواندش حرم

سنگرش کوهپایه های زخمی پامیر بود

لشکرش چندی جوان عاشق ان شیر بود

جنگ او از بهر ضلم و بهر استبداد بود

 زانکه کاخ حاکمان ز اشک یتیم اباد بود

حکم اعدامش بفر مو دند کوران زمان

گمراهان را راه میفرمود او از بهر ان

در بلاد ما نبود اندم حکیم و اگهی

 تا تواند درک کردن بحث ان رمز اگهی

زین دلیل از مصر اوردند اندم عالمان

تا کنند تدبیر بحث ان مدبر زمان

عالمان چون باز کردند با وی اغاز کلام

اشکارا گشتشان ان پیر را راه مرام

باز گو کردند بر ان ناکسان افکار او

لغو کردند ان پلیدان امر حکم دار او

بعد از ان چون پیشواشان یافتنداهل هنر

رهروان راه او گشتند بیش و بیشتر

چون بگشت سوی دیار( کندز)ش او را گذر

یافت خلقش را پریشان و بسا هم دربدر

سیل گندم موج میزد در گدام حاکمان

لیک مردم را تهی بود سفره از یک لقمه نان

زین سبب خشمش گرفت و گفت او برمردمان

کای عزیزانم بپا خیزید و بگشایید دهان

حق خویش باید که بستانیم ما از حاکمان

ورنه زین هم تیره تر خواهد که شد تدبیرمان

پند های وی به خلقش همچو پتک اهنین

زاسمان امد به پایین ضالمان را بر جبین

زین دلیل اندیشه کردند از برای ان امین

نوکران خویش بنهادند او را در کمین

بزدلان او را به زنجیرش نمودند و همی

زجر دادندش فرو نگذاشتند در ان کمی

لیک ان یل زمانش صبر بنمود و دمی

فارغ از رزمش نگشت و نی برابروکردخمی

چون هویدا گشت عزم راسخ مولایمان

بر سیه رو دشمنان دینه و فردایمان

خون پاکش ریختند اهریمن رسوایمان

انچنان ازاده گشت ان رهبر وا لا یمان

 
< بعد   قبل >

سرود هفته


راد مردان تاجیک

somoni.jpg

سخنان نشرناشدۀ مسعود(رح)


احدی:یگانه زبان ملی افغانستان پشتو میباشد


برگ تاجیکم در فیس بوک


نظرسنجي

کدام يک از اين سه واژه اي همگون را مي خواهيد بيشتر به کار ببرید؟
 

تارنمای زبان پارسی


شبکۀ یکصدا


آثار سخنسرایان پارسی‌گو


واژه‌نامه دهخدا (انلاین)


تاجیک ام تلویزیون