تلویزیون ژوندون با پیکر گندیده، افکار خبیثه با جنگ آفتاب میرود
25 مهر 1391,ساعت 03:00:24

شیر بهادر

تلویزیون های ژوندون و شمشاد یکماه اندی قبل از سوی اداره امنیت ملی کشور که مدیر درجه نخست اش در آن زمان "رحمت الله نبیل وردک" و سخنگوی آن "لطف الله مشعل" بودند، صریحآ متهم به حضور شهروندان فاقد مجوز (برگه) قانونی پاکستانی در این دو رسانه ای تصویری شدند. پنهای پیام آن مشارکت فکری در خط شبکه

های مشکوک پاکستانی با یک طومار طویل و پردغدغه ای نوع پرونده ای با راز و رمز استخباراتی را حکایت می نمود. لیل 18-19 میزان/مهر امسال تلویزیون ژوندون در ردیف اشتهارات تبلیغاتی خوفناک سیاسی زیر عنوان یک رساله مضحک ابطالاتی نوع پرونده های سرویس های جاسوسی ضبط احوالات، مصئونیت ملی، اگسا، کام و خاد به آدرس قهرمان ملی با چنگ و دندان بر حریم آفتاب (شاخی) اتهامات هرزه ضد افغانستانی را با الفاظ رکیک که ناشی از عقده گشایی ها پاکستانی  انگیزه گرفته بود با چشم بسته پرتاب نمود. گرداننده سرویس چنان مو روی خود را کند که تاس گندش برملا شد.

 

این سناریو که در اتاق های سربسته و مخوف دهشت افگنی پاکستانی نسخه سازی و اجنداگذاری گردیده، بعد از ناکامی در مدیریت برنامه افتضاح آور و ننگین تحریک دانشگاهیان پلتخنیک که از معصومیت عده ای از دانشگاهیان بنام پدیده تفتین آمیز زبان و قومیت بحیث ابزار های (کروگنگ) سیاسی تشت رسوائی کانال های تخریش کننده و تفریق کننده اتحاد ملی از بام شبکه های دهشت افگن خارجی  با شتاب افتاد. این بار تلویزیون ژوندون با مدیریت چهره معلوم الحال افسار گسیخته قومی دارای عقاید متاثر از دائره منافع پاکستانی، مولف کتاب های "دویمه سقوی"، ( ...)، محمد اسماعیل "یون" در لجنزار عفریت قومی پارا فراتر گذاشته، از سوی دشمنان افغانستان ماموریت گرفته، تا با کوله بار ننگین دشمنی با دشمنان پاکستان - جبهه مقاومت ملی برهبری زنده یاد قهرمان ملی - با دستان آلوده با هزاران گناه دشمنی با شهروندان کشور و اشتراک فکری و تیوریک بمثابه "تابو های" قبیله در قتل های کتلوی شهروندان شمال کشور، قتل های های کتلوی شمالی و فاجعه ننگین تراژیدی "زمین سوخته" عمق و پنهای همفکری در تداعی این سوژه های نفاق افگناه را برملا نمودکه در گذشته هم این سوژه ها از این قلمدان تراوش و استخراج گردیده است. و مضاعفآ طرح و تدوین کتاب "دویمه سقوی" در آن هنگام که شرعآ بایست همه شهروندان این مرزوبوم کهن سال و باستان، با دست، زبان، قلم، تفنگ مخالف سرسخت حضور و اشغال پاکستانی ها در کشور که اظهر من الاشمس است، میبودند.

 

 تیوری این کتاب بمنظور کاهش شعاع مقاومت ضدپاکستانی استخراج شده ازسوی شبکه های استخبارتی پاکستان در تبانی با حرام زاده گان تاریخ معاصر تداعی و طراحی گردیده بود. و از سوی دیگر استفاده ناجایز از نام و آدرس اقوام شجاع و وطندوست بدون حضور فکری آنها الزامآ مشروعیت ندارد. و آقای"یون" بدون عبرت و شرم از تاریخ زلت بار، بازی های ننگین سیاسی اش درگذشته علیه نخبه گان و سربداران اقوام دیگر اندیش کشور و تصادم و تحریک اقوام با هم برادر بجان هم روی منافع پاکستان، این بار ننگین تر از گذشته با سیمای متروک، آشفته از هیجانات استرس "نوع بیماری روحی دماغی" از منبر و تربیون تلویزیون ژوندون برحریم آزادی، عزت، سلامتی و وحدت ملی افغانستان و بعباره دیگر ناکام کننده اصلی بازی تجاوز پاکستان برخاک مقدس ما  هجوم گستاخانه و دهشت افگنانه برده، برنام دیگر این سرزمین "قهرمان ملی بلامنازعه کشور" اتهامات و ابطالات دوراز دائره و اخلاق حقوق شهروندی بمثابه مامورین متعهد شبکه های استخباراتی پاکستان که در دشمنی با قهرمان ملی قرارداشته، در لجنزار ابطالات تندیس خود را بجای قهرمان عربده نمود.

 

وغافل از آن است که تا هنوز ضرب شصت قهرمان ملی را در ناکامی اشغال افغانستان توسط فوز پاکستان شبکه های دهشت افگن پاکستانی فراموش نکرده اند. و با تدوین یک جعل نامه و ابطالات فاقد محتوی حقیقت برزلت و سیاه اندیشی خود ادامه دادن نشانه عیوب روحی پنداشته میشود.

 

من از آدرس هزاران روشنفکر این سرزمین که پاکستان را تا هنوز هم بمثابه دشمن خطرناک تمامیت ارضی، عظمت، سلامت کشور پرافتخار مان میدانم، بر مولفه های نوع دهشت افگنان فکری سیاسی این دست تفهیم می نمایم، که خط نوعیت اتهامات و ابطالات تازه نیست. شما با سماجت و حسرت نگون بختانه! در لبه جنون نبود همچو قهرمانان در همسویی تان می خواهید از ناکامی های فوز پاکستان علیه سرزمین ما انتقام بگیرید.

 

اگر واقعآ شهروند این سرزمین هستید درین لحظاتیکه حریم و کانون زاده گاه ات ناجوان مورد هجوم (مور و ملخ سیاه چرده های پاکستانی ) از هوا و زمین درتب جانکاه میسوزد، حداقل یک سرمقاله ای نوع "شورش گری سیاسی" علیه متجاوزین پاکستانی بدفاع از "حریم مادریت" می پرداختی، که ما میگفتیم! "دمورشدی"  به آتش فرزونان اتحاد ملی کشور که با حسرت سینه چاک نموده با شاخی گند و خباثت بروی آفتاب هجوم میبرند، ملطفت باشند که لکه سیاه ابر و گند خباثت نمی تواند مانع درخشش خورشید گردد؛ «قهرمان یکست» و هرگز ابر های سیاه ابطالات که نتوانست طی سه دهه بروی این ابر مرد تاریخ گرد بیاورد. و بدون شک باگذشت هرروز بویژه که در جنگ ضد تروریزم و القاعده قهرمان تنها جنگی سو مانند سخنرانی خانم مریم رجوی رهبر مقاومت ملی ایران در تبعید در این روز ها در همان مقر پارلمان اروپا قهرمان گفته بود: "ما بمداخله نظامی غرب نیازنداریم؛ اگر غرب مایل به جنگ ضد تروریزم است تا دامنش را نگیرد؛ و اگر دیر بجنبد تروریزم غافلگیرش خواهد نمود. لطفآ امریکا مانع مداخله پاکستان گردد؛ و بگذارد که ما به حساب تروریست های طالب برسیم".  و امروز  متاسفانه ائتلاف ضد تروریزم با اشتراک 60 کشور با لنگش و ناراحتی طی 11 سال حضور پررنگش تروریزم را مهار نتوانست.

 

چون تیوری و سیاست مهار ضد ترور از عینک پاکستانی ها مدیریت میگردید؛ اما مردم و جهانیان شاهداند که ائتلاف ضد ترور در هماهنگی با نیروهای مقاومت ملی زنده یاد قهرمان ملی در زمان اندک از جغرافیای مان گلیم طالب و القاعده را برچیدند. همین نشخوار گران قبیله و پاکستان بودند که در رسانه ها این همه حماسه آفرینی ها را رنگ "جنگ سالار" دادند؛ تا تروریست ها و پاکستان مجال حضور مجدد در بازی سیاسی کشور ما یافتند. اگر امریکا تحت شعاع تبلیغات نوع پاکستانی و کانون های متعهد به پاکستان چون تلویزیون ژوندون قرار نمی گرفت، حال یقینآ غرب در جنگ ضد ترور کامیاب بدر می آمد.

 

کانون ها و منبر های خط فکری پاکستان هراس دارند که مبادا! بار دیگر جبهه مقاومت ملی با همان تفکر گسترده ای ملی بازسازی و در برابر تحریکات پاکستان به ایستد. اما پاکستان باسیاست تفتین و نیرنگ بار دیگر با اغوای غرب خانواده های طالب ها را در پاکستان گروکان گرفته و تا تامین هداف و منافع پاکستان در کشور بحیث ابزار سیاسی و جنگی این دهشت افگنان را بحیث "پیش مرگان" مورد استفاده سو قرار میدهد و در بعد سیاسی و فرهنگی قلم های مزدور و چهره های عصبیت ساز قومی  را در خدمت منافع ضد افغانستانی خویش بکار می اندازد، که با آفتاب بجنگد. اما یاداشتم را  به استناد این شعر شاعر پرخاشگر زمانه ها ختم میکنم: خوش بود گر محك تجربه آید بمیان -  تا سیه روی شود هر كه دراو غش باشد.

 
< بعد   قبل >

سرود هفته


راد مردان تاجیک

wasef bakhtari.jpg

سخنان نشرناشدۀ مسعود(رح)


احدی:یگانه زبان ملی افغانستان پشتو میباشد


برگ تاجیکم در فیس بوک


نظرسنجي

کدام يک از اين سه واژه اي همگون را مي خواهيد بيشتر به کار ببرید؟
 

تارنمای زبان پارسی


شبکۀ یکصدا


آثار سخنسرایان پارسی‌گو


واژه‌نامه دهخدا (انلاین)


تاجیک ام تلویزیون