کرزی و ارگ نشینان فاسدش باز در رخصتی مجلس نماینده گان ضربه دیگر خُـرمی بر زبان پارسی دری وارد کردند
14 اسفند 1391,ساعت 02:07:54

دکتر جهاندارشاه خاوری

ارگ نشینان فاسد کرزی به رسته داری اسماعیل یون، غلام مجدد سلیمان لایق، زلمی هیوادمل،  ستانکزی و به سر دمداری قصاب ارگ خرم، باردیگر با استفاده از وقت ضربه خود را بر زبان فارسی دری وارد کردند. این بار اول نیست که این فاشیستان ارگ نشین با استفاده از خواب گران رئیس جمهور باصطلاح دانشمندترین و با

سوادترین رئیسهای جمهور جهان حرکتهای من در آوردی ضد ملی، ضد فرهنگی و ضد زبانی را جاهلانه و کاذبانه روی دست میگیرند.

مافیایای لسانی ارگ کرزی قبلن نیزچندین بار نیات شوم خودرا با طرح برنامه های ضد میهنی و ضد ملی به مردم شریف و نجیب کشور نشان داده اند. چنانچه دیدیم در فبروری ٢٠٠٨ سه تن از کارمندان تلویزیون ملی افغانستان به "گناه" استفاده از واژه های فارسی دری "دانشگاه"، "دانشکده" به جای معادل پشتونی آن یعنی پوهنتون، پوهنزی، با دستورشخصی کریم خرم وزیر اطلاعات و فرهنگ وقت مجازات شدند. این کارمندان بصیر بابی گزارشگرمحلی تلویزیون محلی درمزارشریف، دکتر ذبیح الله فطرت رئیس تلویزیون محلی دربلخ و داؤد احمدی مدیرعمومی اطلاعات تلویزیون ملی افغانستان بودند.

 

جالب اینکه بهانه وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان درتنبیه سخت گیرانه نسبت به زیردستانش این بوده است که آنها مغایر فرهنگ "قانونی و اسلامی" رفتار کرده اند. بررسی انجام گرفته نشان می دهد که هردو مورد عنوان کرده خرم، اکنون سردمدار فاشیستان ارگ، دور از منطق بوده است. نخست اینکه زبان فارسی دری در قانون اساسی افغانستان به عنوان یکی از دو زبان ملی شناخته شده است. از اینرو کار، کارمندان تلویزیون ملی در کاربرد واژه فارسی دری کاملا قانونی و حق شهروندی آنها بود. ثانیا این بحث هم از بنیاد بی مورد است که فارسی، دری وتاجیکی را سه زبان از هم جدا بدانند. این سه گویش سه شاخه یک زبان هستند که در ایران فارسی، در افغانستان فارسی دری و در تاجیکستان فارسی تاجیکی عنوان می شوند.

حمله فیزیکی به جان مسعود ترشتوال، رئیس موسسات تحصیلات عالی افغانستان، به جرم استفاده از واژه های اصیل فارسی دری، حذف زبان فارسی از لوحه های برخی مراکز دولتی،‌ تغییر نام نگارستان ملی به گالری ملی، ریختن هزاران جلد کتاب فارسی به رودخانه هیرمند به بهانه تهاجم فرهنگی ایران، جعلکاری در جلد اول "دانشنامه آریانا" و توهین و تحقیر اقوام دیگر افغانستان در "اطلس زبانهای افغانستان"، ترتیب کارت الکترونیکی بزبانهای انگلیسی و پشتو، از جمله اقداماتی‌ میباشد که سیاه دلان ارگ نشین به صورت گسترده و پیهم در مقابل زبان فارسی دری مرتکب گردیده اند.

جرم و جنایت این فارسی‌ستیزان سیاه دل، ارگ نشین بارها از طرف نماینده های با هویت و ملی اندیش مردم کشور به سخت ترین لهجه ها رد شده و سلی های محکمی به دهان سردمداران شان زده اشده است، اما کجا است که این فاشیستان سوگند خورده کشور بخود بیایند و بر جاهای خود نشسته، مردم کشور را مجال دهند تا بجای چسپیدن و دامن زدن به اختلافهای ناسالم ملی به امنیت و عمران کشور توجه نمایند.

حمله دیگر این ارگ نشینان بر اقوام دیگر، زدودن هویت قومی و بومی تاجیکان، اوزبکان و هزاره گان میباشد. این بیفرهنگان تلاش دارند تا در شناسنامه الکترونیکی مردم کشورکه توسط "شیرین گلخان" وزیر مخابرات آماده گردیده است همه اقوام ساکن افغانستان را بدون تفکیک قومیت اصلی شان افغان گفته، هویت بومی و اصلی هزاره گی، اوزبکی و تاجیکی شان را که سابقه هزاران ساله در میهن دارند بزدایند.

 

این بار اول نیست که این فاشیستان دست به دسیسه علیه زبان و فرهنگ اصیل فارسی زبانان و اوزبکان کشور زده اند. درسال 1315درزمان صدارت هاشم خان برای اولین بارفرمانی توسط ظاهرشاه درمورد زبان پشتو صادرگردید. درفرمان آمده بود که تمام مامورین لشکری وکشوری، باید زبان پشتورا بیاموزند. اما اولیای امورازاین فرمان استنباط نمودند که تدریس درمعارف کشور باید به زبان پشتو صورت گیرد، درنتیجه آموزش زبان پشتو به مامورین لشکری وکشوری محدود نمانده، تدریس همه مضامین درسی به زبان پشتو آغاز شد که تقریبا ده سال ادامه یافت و نتایج منفی آن نزدیک بود نظام معارف کشوررا با سقوط مواجه کند. زیرا چنانچه گفته آمد زبان فارسی زبان قبول شدۀ آموزش برای همه اقوام کشوروحتی بیرون ازجغرافیای کشور بود، هست و میباشد.

این ها تنها نبود، خائنان به میهن در آن زمان، انجمن ادبی کابل و انجمن تاریخ را بنام " پشتو تولنه" تبدیل و تمام اصطلاحات زبان فارسی را به پشتو ترجمه کردند. از جمله القاب علمی استادان دانشگاه کابل را که از جانب دانشگاه کابل (دانشفر، دانشیار، دانشپژو، دانش اندوز، دانشور و دانشمند) معرفی شده بود، سر دمداران وقت پشتو تولنه بامر فاشیست معلوم الحال پوپل به (پوهیالی، پوهنیار، پوهنمل، پوهندوی، پوهنوال، پوهاند) ترجمه کردند. به ادامه آن القاب نظام عسکری و پولیس را یکی بعد دیگری به پشتو ترجمه کرده واژه های ناشناخته و نا آشنا که نمی شود آنها را پشتو گفت بمنصه ظهور در آوردند.

اکنون که دهل دیموکراسی قلابی امریکایی از جانب کرزی نواخته میشود، باز سیاه دلان ارگ نشین ازاین همه جفا در حق زبان فارسی و فارسی زبانان قانع نبوده، این مافیای زبان ستیز ارگ نشین باز با استفاده از رخصتیهای مجلس نماینده گان طرح دیگر "سقوی دوم" را به تصویب معاونین و وزرای بی فرهنگ و بی هویت فارسی زبان رسانیده اعلان داشته اند که " گویا دولت افغانستان پخش برنامه‌ به 'زبانها و لهجه‏های بیگانه' را ممنوع گردانید." با پخش این خبر زبان ستیزانه مافیای لسانی ارگ بزعم خودشان خواسته اند "رادیوها و تلویزیونها... را از نشرات لهجههای غیرمعیاری، کلمات نامأنوس و استفاده از زبانها و لهجههای بیگانه جداً باز دارند." سر دمداران شورای وزیران افغانستان این تصمیم را در جلسهیی با حضور حامد کرزی رئیس جمهوری، معاونین بی هویت و دالرمدار فارسی زبان و وزرای مزدور فارسی گوی شورای وزیران گرفته اند که گویا بیشترین بار این خیانت ملی بر دوش این فارسی گویان بی همه چیز انداخته میشود که در جلسه حضورداشتند و این تصمیم خائنانه را آگاهانه در باره فرهنگ و زبان خود گرفته اند. این خائنان نا آگاهاه بنام استفاده از "زبانها و لهجههای بیگانه" تیشه بر ریشه فرهنگ خود زده، نشر و پخش اصطلاحات اصیل فارسی دری را که در طول زمان سلطه پشتون ها، فارسی زبانان اجازه استعمال و تکلم آنها را نداشتند و از طرف کشورهای هم زبان ما زنده نگهه داشته شده است، بنام زبان و اصطلاحات بیگانه باز میخواهند نشر آنها را از رادیو و تلویزیون کشورممنوع گردانند. اطلاعیهدفتر آقای کرزی که حتمن به صحه اسماعیل یون و خرم رسیده است می رساند که شورای وزیران دستور داده است "رادیوها و تلویزیونها... از نشرات لهجههای غیرمعیاری، کلمات نامأنوس و استفاده از زبانها و لهجههای بیگانه جداً جلوگیری نماید.

درد آور اینست که معاونان و وزاری فارسی زبان شورای وزیران که خواهی نخواهی از دسیسه های پی در پی ارگ نشینان آگاهی دارند، و میدانند که مافیای لسانی ارگ منظمن بر نامه هایی در باره زدودن فرهنگ و زبان فارسی دری گویان کشور دارند، بازهم بخاطر دالر و کلدار و چند روز جلوس کردن بر چوکیهای چرخکی کله های خودرا پائین میگیرند و حرفی هم برای گفتن ندارند. آقای سید مخدوم رهین که حالا بخاطر دالر و کلدارخود را "سید" میداند، کله خودرا مانند "خلته بودنه بگیل" پائین گرفته، منفعلانه پائین بزمین مینگرد.

افسوس، شرم و خجالت بر همه تان که از نام تاجیکان، هزاره گان و اوزبکان بر کرسیها نشسته و آب در آسیاب دشمنان فرهنگ و زبان تان میرید.

ولی فاشیستها باید بدانند که امروز زبان فارسی دری زبان همدلی وآفرینشگری بیشتراهل خبره وپژوهشگران، شاعران وقلم بدستان فارسیگوی دهکده جهانی در رأس این سه کشـور همزبان وکانونهای فرهنگی هندوستان، وسایر کشورهای شیفته زبان و ادبیات فارسی دری میباشد. فارسی زبانان این دیارها درتبادل تجارب واندیشـــه های سودمند خود با یکدیگر درگسترش وهمســـوئی و همرنگی این فرهنگ گشن بار میکوشند و گامهای بلند واستواری بسوی جهان فرهنگی آن برمیدارند. این را هم میدانند که کوچکترین مسامحه، اهمال وبی دقتی در استوار نگهداری این فرهنگ کهن سال آسیب پذیری و دشواریهای جبران ناپذیری نیز در راه میباشد. این را خوب میدانند که کمترین سهل انگاری دهها سال دیگر محجوریت تاریخی را بارخواهد آورد. چه جاییکه ابرازحق خواهی نیست، آنجا حق وحقوق وجود ندارد. صرف باعقل واراده خلل ناپذیر میتوان حقوق خودرا بدست آورد وتساوی حقوقی را درجامعه تأمین کرد.

جای بسا شکر وخوشحالی اینجاست که افزایش آگاهی های نسل دگر اندیش وترقی پسند مردم جهان و پیوند صمیمانۀ فرهنگ وزبان مشترک فارسی بمثابه وجه مشترک ونمادین حوزه مشترک مان حالا دریک ظرف بزرگ وغنی فرهنگی، امکان هویت ملی یابی را نهادینه می سازد. در افغانستان این حرف صراحت دارد که مشکل تعارض وجدال عشایر پشتون با سایر اقوام و لایه های اجتماعی کشور ما تنها مشکل سیاسی نبوده بلکه یک مشکل نا متعادل فرهنگی نیز می باشد. این سیاست نامتعادل فرهنگی شعورانه ولی ریاکارانه پیوسته از طرف حاکمان به اصطلاح درظاهر پشتون تبار ودر باطن اجیر دست نشاندۀ استعمارکهنه ونو در معرض تطبیق قرار داده میشود. این حاکمان وابسته بغییر تا توانستند و میتوانند مردم شریف کشور ما و بویژه ولایات جنوب میهن مارا درفقر، تاریکی، بیدانشی وبیسوادی محض نگهمیدارند تا بتوانند با استفاده از این روش ناجایز مرتجعانه، هرلحظه از احساسات پاک خونی وتباری این لشکر بی صاحب بنفع خود وحامیان شان سود سیاسی بردارند. با این شیوه و اتخاذ سیاست سرباز گیری وتشکیل قوت های ملیشه سازی و طالب سازی جهت حفظ منافع گروهی وخاندانی خودها به مردم فقیر آن مناطق ظلم و جفا میکنند.

لذا سازمانها و بنیاد های فرهنگی و زبانی جهانی در رأس بنیاد فارسی زبانان جهان - اروپا در پیوند با بنیاد های فرهنگی و زبانی کشورهای همسایه، بنیاد" پیوند " تاجیکستان و نهادهای ملــی و بین المللی فارسی زبانان ایران و سایر نهادهای بین المللی، از حکومات و حلقات شؤنست و فاشیست و تبارگرای کشورمیطلبد تا دست از سیاستهای خود غرضانه، تاریک و ناجایز به نفع حامیان سیاسی خود برداشته مردم شریف و فقیر نگهداشته شده این حوزه تمدنی را گذارند تا جوامع مدنی و تمدنی خودهارا خودشان اعمار نمایند. گذارید سیاست براهی برود وفرهنگ براهی که خواست همه مردم این سرزمین بزرگ و پر افتخار باستانی میباشد. گذارید که دیگر زبان مسأله یی نباشد که نفاق وشقاق بین باشندگان این سرزمین ایجاد کند و آقایانی داشته باشیم که بما بگویند که فلان واژه مادر زبان خودرا بکار گیر و آن دیگر را مال دیگران بخوانند. این مضحکترین عملیست که تنها و تنها در کشوری بنام افغانستان و حاکمانی سر بر آورده از قانون جنگل بظهور میرسده است وبس.

کلام را باین نکته پایان میدهم که مافیای لسانی ارگ باید بدانند که دیگر زمان به نفع شان نیست و نمیتوانند جرم و جنایت و جنحه آل یحیی و مفکوره های بیمارگونه لایق ها، یونها، ستانکزیها و خرم ها را عملی گردانند. بزودی قهر مردم بادرد و با شعورکشور در مقابل حامیان مافیای لسانی ارگ بجوش می آید و ارگ نشینان خائن را از دروازه کاخ ارگ، دلاوران کوه پایه های پاراپامیزاد بیرون می اندارند. که اشآ الله این روز بزودی رسیدنی است.

 
< بعد   قبل >

سرود هفته


راد مردان تاجیک

n678370077_621856_1527.jpg

سخنان نشرناشدۀ مسعود(رح)


احدی:یگانه زبان ملی افغانستان پشتو میباشد


برگ تاجیکم در فیس بوک


نظرسنجي

کدام يک از اين سه واژه اي همگون را مي خواهيد بيشتر به کار ببرید؟
 

تارنمای زبان پارسی


شبکۀ یکصدا


آثار سخنسرایان پارسی‌گو


واژه‌نامه دهخدا (انلاین)


تاجیک ام تلویزیون