این‌جا خانۀ من است! نامۀ به رئیس جمهور
15 آذر 1392,ساعت 15:45:43

حسیب احمد حاجتی بلهیکایی- روزنامه‌نگار

من "حرامی"؛ "ناخلف" و "مهاجر" نیستم؛ من فرزند اصیل این مرز و بوم و مالک اصلی کشوری بنام جعلی افغانستان‌ استم و این‌جا خانه‌ی من است. آن‌های که مرا قبول ندارند بروند در کنار برادران خود و در "اسرائیل" زنده‌گی کنند.

گاهی مجبور می‌شویم از خود دفاع کنیم و در برابر دژخمیان قرن بیست و یک بی‌ایستیم و از ددمنشان قرون اوسطا نفرت داشته باشیم و از نژاد، هویت، زبان و فرهنگ خود دفاع کنیم.

خوش‌بختانه من نژاد پرست و "نشنلیست" نیستم ولی راستش خیلی متاثر استم که چند اوباش قبیله؛ آنهای‌که تمام عمر خویش را در پشت مرکب و اشتر گذرانده اند و تا دیروز بوی گند پاروی چهارپایان بهترین عطر چادر های‌شان بود امروز قد علم کرده اند و مرا حرامی  خطاب می‌کنند و بر زبان من توهین کرده و اجداد مرا مهاجر می‌خوانند. در حالی‌که مالک اصلی این سرزمین‌ منم و تاریخ 5692 ساله‌ی "بلخ گزین" مبین این ادعای من است.

ما "ضرب المثل" داریم که می‌گویم: "نزن بر درِ کسی با انگشت تا نزنند به دروازه‌ات به مشت" من منحیث یکی از قربانیان قبیله‌گرایی و یکی از صدها هزار انسانی‌که هویتش توسط چند "کوچی" دزدیده شده است می‌خواهم چند نکته را برای آنهای‌که بر مسند قدرت تکیه زده اند (به ویژه رئیس جمهور) و از جنایات چند "حرامی واقعی" مانند اسماعیل یون و جنرال طاقت و دیگر دار و دسته های اوباش قبیله حمایت می‌کنند خاطر نشان سازم این‌که:

جناب رئیس جمهور!

من فرزند این مرز و بوم استم و سرزمینم را دوست دارم، مانند هر افغانی دیگر آرزوی افغانستان واحد، مستقل و سربلند را دارم. "من ادعای دوباره بر گشتن به خراسان و خراسانی بودن خودم را ندارم و نخواهم داشت" متاسفانه می‌بینم که چند اوباش فاشیست که هنوز بوی گند "حرامی‌گری" های‌شان فضای پر از صفا و صمیمیت و هم‌زیستی اقوام ساکن در افغانستان را آلوده ساخته است با سرمایه های هنگفت باد ‌آورده‌ی که گفته می‌شود خودت در اختیار آنها قرار داده‌یی با استفاده از ابزار های مختلف به ویژه کار های رسانه‌یی "تلویزیونِ قوم‌گرای ژوندون" با راه اندازی تجمعات و ایجاد برنامه های "گفتمان" اجداد مرا مهاجر می‌خوانند و مرا "حرامی" خطاب می‌کنند که متاسفانه مورد حمایت شخص خودت قرار دارند. می‌خواهم جسورانه، نترس و بی‌بند و بار برای خودت و تمام هم‌فکران و هم‌پیمانانت بگویم که نکند روزی کاسه‌ی صبر ما هم لبریز شود و از سرِ تمام هست‌وبود فاشیست‌گری های "پشتون‌والی" و پتان ها پرده برداریم و هویت کاذب آنها را فاش سازیم و تاریخ سازی های تقلبی و جعل‌کاری های تاریخی آنها را برملا کنیم. در این صورت بدبختانه ما شاهد جنگ های تمام عیار داخلی خواهیم بود و مسوولیت آن برخودت برخواهد گشت و تو مانند "شاه شجاع" و "نادر غدار" شرمسار تاریخ خواهی گشت و تمام دست‌آورد های چندین ساله‌ی دولت داری تو که متاسفانه با وجود همه خوبی ها موضوعات قومی و ملیتی نیز رشد روزافزون داشته است ضرب صفر خواهد شد.

اقای رئیس جمهور!

خودت خوب می‌دانی که حمایت از چند فاشیست قبیله‌گرا به نفع‌ات نیست و در طی دوزاده سال گذشته همین موضوع باعث متزلزل شدن پایه های حکومت تو شده است. چرا جلو این آدمک های چوبی که گاهی دهان شان کف کرده و مرکب‌وار سر بزیر می‌اندازند و گاهی با "پس لگدی" به دهان تو نیز می زنند را نمی‌گیری؟ چرا برای این بیابان‌گرد های مرکب چران اجازه داده‌ی که نام ملیت بزرگ پشتون را لکه دار سازند و قوم شرافت‌مند پشتون را نزد دیگر اقوام؛ پست سازند و تو به عنوان رهبر این قوم بزرگ بر مسند قدرت تکیه زده‌یی و بر "لحاب" دهن این ددمنشان آدم‌چهر "لق لق" می‌نگری و مزمزه می‌کنی؟ مگر تو نیز از این قماش استی؟

آقای کرزی!

اگر من حقیقت را بگویم که "پشتونها" از قوم یهود اند چه می‌کنی؟ اگر من ادعای اسرائیلی ها را که می‌گویند "پتانها" یکی از دوازده قبایل گم‌شده‌یی بنی اسرانیل اند تائید کنم چه قضاوت می‌کنی؟ خب، من هم حق دارم که بگویم مالک اصلی این سرزمین ما هستیم و تمام "پتانها" بروند به کشور آبایی شان "اسرائیل" و در میان قوم و قبیله‌ی خود زنده‌گی سعادت‌مند داشته باشند خوب نیست؟

می‌خواهم بپرسم از شما که این آقای یون و یا این جنرالک کمونیست (جنرال طاقت) را که اینقدر"داغ" استن چرا علیه روزنامه‌ی "گاردین" تحریک نمی‌کنی که شما را یهود خطاب کرده است؟ چرا یون و خانمش علیه‌ی افراط‌‌‌‌‌ ‌گرایی قبیله ایستاده نمی‌شوند که هر روز انسان می‌کشند؟ چرا یون و  امثال او در برابر "زن فروشان" "کوچی" ایستاده نمی‌شوند که هر روز زن های بیوه و دختران نابالغ را در "شینوار ننگرهار" خرید و فروش می‌کنند؟ چرا "یون" و "طاقت" طالبان وحشی را که از نژاد خودش است "حرامی" خطاب نمی‌کند؟

جناب رئیس جمهور!

مگر این وزارت حج و اوقاف حکومت خودت نبود که برای نخستین بار زن فروشی توسط مردان "قبیله" را تائید کرد و گفت به طور میان‌گین روزانه حداقل دو زن یا دختر نابالغ در شینوار ننگرهار لیلام می‌شوند؟

"یون" خبیث!

مگر تو غیرت نداری که بروی و جلو فروش "خواهر زاده" های خودت را بگیری که هر روز توسط "برادر زاده" هایت لیلام می‌شود؟

"طاقت" بی عزت!

تو که مرا "حرامی" می‌خوانی مگر تو فرزند اجداد با غیرتت نیستی که جلو فروش "خواهرت" توسط "برادرت" را بگیری؟ حالا بگو تو حرامی استی و یا من؟

کرزی صاحب!

خودت نیز در این پرسش ها شریک استی که باید جواب بدهی! این پرسش‌ها و دها این چنین پرسش دیگر را باید پاسخ بدهی چون این افراط‌ گرایی قبیله در زمان حکومت تو اوج گرفته و این "یون" و "طاقت" پرورده‌ی دست تو و حکومت فاشیستی تو است.

با آن‌که من در طی چند سال شاهد این‌گونه "چرندیات" گویی های شما بودم و هیچ کنش و واکنشی از خود نشان ندادم. مگر می شود از این پس خاموش نشست؟ من حق دارم که از خود دفاع کنم.

جناب آقای "طاقت" میشه بگویی این حق را به خودت کی داده است که مرا "حرامی"، "مهاجر"، "ناخلف" و ناحق بگویی؟ بیا کمی تاریخ مطالعه کن. نه تاریخ جعلی که توسط چند فروخته شده به نظام های فاشیستی "نادرغدار" نوشته شده است، بل تاریخ واقعی این سرزمین مرد خیز که اجداد من بنیان‌گذار آن بوده است. بیا کمی به عقب برگرد و مطالعه کن که کی‌ها مالک اصلی این سرزمین استند.

مگر نخوانده‌یی که دری زبانان اصیل مالک اصلی خراسان اند و این مرزوبوم ملکیت اصلی آنها است؟ مگر تاریخ 5692 ساله‌یی من را نادیده می‌گیری؟ مگر این بلخ نخستین شهر بناگذاشته شده در تاریخ آریانای کبیر نیست؟ مگر این غزنی پایتخت فرهنگی جهان اسلام نیست؟ مگر این هرات زادگاه‌ی تمدن اسلامی و گهواره‌ی نخبه‌گان چون عبدالله انصار نیست؟ نگند بگویی عبدالله انصار "پشتون" بود.

چرا ما را مجبور می سازی که از جعل کاری های تاریخی شما پرده برداریم. مگر "پته خزانه" یکی از جعل ها و تقلب های بزرگ شما قبیله‌گرا ها و کوچی ها نیست؟ مگر شما نخواستین از "ملالی دروغین" تهمینه‌ی پاکدامن بسازین و از فرزندان ناخلف خود که هویت "اسرائیلی" دارند رستم داستان و زال فرهیخته؟ مگر این شما ها نبودین که در توزیع "شناسنامه" ها در سال‌های 1332 تا 1342 جعل کردین و هر کی از مرکز "کابل" شناس‌نامه دریافت کرد پشتون ذکر شد که من نیز از جمله آن قربانیان استم که بازی‌چه‌یی دستان پلید شما شدم و هویت نیکم توسط "فرزندان نا خلف غداران" دزدی شد و چند "حرامی" که بر مسند قدرت تکیه زده بودن با جعل کاری های تاریخی نفوس قوم شریف پشتون را بالاتر از شصت در صد ثبت کردن و شما شدین "برادر بزرگ". حالا کوچک بودن و بزرگ بودن حرفی جداست. من می‌گم وقتی شما توانستین با تقلب و جعل‌کاری خود را "برادر بزرگ" جلوه دهید خو بیاید بزرگی خود را خفظ کنید. ما که به اساس زور، جعل و تزویر شما خود را کوچک از شما می‌دانیم که نگذارین گریبان‌گیر تان باشیم.

جناب رئیس جمهور!

به عنوان آخرین هشدار می‌خواهم بگویم بگذارید همه‌ی ما در کنار هم زنده‌گی مسالمت آمیز داشته باشیم. بیا کمی همت کن و جلو "یون فاشست" و "طاقت حرامی" را بگیر.

 
< بعد   قبل >

سرود هفته


راد مردان تاجیک

molana-bahes.jpg

سخنان نشرناشدۀ مسعود(رح)


احدی:یگانه زبان ملی افغانستان پشتو میباشد


برگ تاجیکم در فیس بوک


نظرسنجي

کدام يک از اين سه واژه اي همگون را مي خواهيد بيشتر به کار ببرید؟
 

تارنمای زبان پارسی


شبکۀ یکصدا


آثار سخنسرایان پارسی‌گو


واژه‌نامه دهخدا (انلاین)


تاجیک ام تلویزیون