شترهای تان را از شناسنامه های ما بیرون کنید!!!
15 بهمن 1392,ساعت 15:05:43

درویش دریادلی

پس از ماه ها گفتگو و کشمکش ، نماینده گان شورای ملی متن و شکل و دیگر نکته هایی را که در شناسنامه نمایانده شوند ، نهایی ساختند و برای رییس جمهور فرستادند که مهر تایید بر آن بزند. واژه " افغان " از شناسنامه برداشته شده است . نام ، نام خانواده گی ، سن و نشانی و محل تولد و دین در روی شناسنامه به چشم خواهند خورد

این که کلمه " افغان " از شناسنامه زدوده شد ، یک پیروزی بسیار بزرگ برای همه کسانی است که به خاطر دور انداختن نام اوغان از شناسنامه های نو ، مبارزه کردند و یک ضربه کاری و کشنده است به همه فاشیست های اوغان که میخواستند به هرقیمتی که شده نام جعلی و تحمیلی " اوغان " را هویت همه باشنده گان کشور ما سازند. رستاخیز شانزدهم آذر ( قوس ) سال 1392 در پاک ساختن لکه ننگین نام " اوغان " از جبین شناسنامه های نو ، نقش بسیار اساسی و تعیین کننده داشت . در آن روز ، برای نخستین بار در تاریخ خونین دو صد شصت و چند ساله اوغانستان پنجهزار نفر که بیشتر شان جوانان دلیر تاجیک بودند ، به خیابان ها ریختند و فریاد زدند که " ما افغان نیستیم ! "

اکنون ، در کارت نمونه که از شناسنامه الکترونیکی پیشنهاد شده است وقتی نگاه کنید ، دیده می شود که در پس زمینۀ شناسنامه ، یک قافله از شتران و شترچران ها به مثابه نماد ملی کشور و مشخصه اصلی هویت ما در آن گنجانیده شده است .

فاشیست های اوغان ، هر قدر که شکست بخورند و به دهان شان مشت کوبیده شود ، باز هم شرم و حیا ندارند و از کوچکترین زمینه ها و امکان های که برای شان برابر شود به سود افکار و آرمان های شوم خود سوء استفاده می کنند . وقتی در گنجانیدن نام " افغان " ناکام شدند ، یک قافله شتر ها را که نشان کوچیگری و اوغانیت شان است در شناسنامه جای داده اند. با این شگرد در واقع همان هویت پیشا تاریخی خود را که شترچرانی و کوچیگری است به یک شکل دیگر در شناسنامه گنجانیده اند و به این شیوه و با زبان نمادین و تصویری همه باشنده گان کشور ما را اوغان کوچی می شناسانند.

حقیقت این است که اکثریت مطلق باشنده گان کشور ما ، با شترچرانی و شتربانی هیچ پیوندی ندارند . نه تاجیک ها شترچران بوده اند ، نه هزاره های شتربانی کرده اند ، نه اوزبک ها با شتر کدام نسبتی داشته اند . در وطن ما ، شتر و شترچرانی تنها و تنها به قوم اوغان پیوند دارد . شتر تنها می تواند نماد هویتی اوغان های کوچی باشد و بس . ما مردمان غیر اوغان هیچ دلبستگی به شتر و شترچران نداریم . پس چرا میخواهند شتر چرانی را نماد کشوری و هویت ملی ما سازند ؟

من به فاشیست های کله پوک اوغان می گویم که : نه خود ما شترچرانی کرده ایم ، نه پدران ما شترچران بودند . مهربانی نمایید، شترهای تان را از شناسنامه های ما بیرون کنید !

حیرانم از این که این فاشیست های اوغان چقدر چشم سفید و دیده درآ و ابله هستند ؟ به گپ هیچ نمی فهمند . ما سالهاست که در برابر کوشش های برتری جویانه و فاشیستی شان ایستادگی و مقاومت می کنیم و به هزار زبان برای شان می گوییم که " ما اوغان نیستیم " و نمی پذیریم که هویت قومی خود را بالای ما تحمیل کنید . برای شان هزاران بار به بسیار روشنی گفته ایم که عزیزان ما از خود فرهنگ و زبان و هویت داریم چرا کوشش می کنید که خود تان را ، هویت تان را ، نام و نشان تان را بالای همه مردم کشور ما به زور و جبر و به هزار نیرنگ بقبولانید؟ چرا این بیماری خطرناک تان را درمان نمی کنید که باعث تباهی یک کشور و میلیونها نفر می شویید؟ چرا مثل انسان به دیگران هم حق زنده ماندن و هویت داشتن و خود شان بودن را نمی دهید؟ دیگران که نمی خواهند شما مردم قبیله ای و پیشا تاریخی را مثل خود سازند، شما چرا تلاش دارید که مردمان نسبتا پیشرفته و تمدن آفرین دیگر را مثل خود بسازید؟ مگر میمیرید که با همگان در صلح و صفا و برابری و برادری زنده گی کنید ؟ مگر به قبیله شما چه زیان و آسیبی می رسد که تاجیک ها تاجیک باشند ، هزاره ها هزاره باشند ، اوزبک ها اوزبک باشند و دیگر تیره ها و طایفه ها هم خود شان باشند ؟ اوغان بودن به شما چه داده است که دیگران هم اوغان شوند ؟

ما می گوییم که بیایید مثل انسان ، با احترام به یکدیگر ، با قبول هویت و زبان و فرهنگ یکدیگر ، در صلح و آرامش زنده گی کنیم . تبعیض و برتری جویی و فاشیزم اوغانی تان را دور بیاندازید و بگذارید که مردمان ساکن در جغرافیای خونینی که اوغانستان نامش نهاده اند به خوبی و آرامی نفس بکشند و انسان باشند. شما فاشیست های مریض ، وطن ما را به سوی تباهی و تجزیه تیله کرده راهی هستید. شمایید که نمی گذارید مردم روی خوشی و امنیت و آرامی را ببینند . همی چسپیده اید که خدا یک خداست این جا اوغانستان است و همه کسانی که در آن زنده گی می کنند اوغان هستند . همی چسپیده اید که همه قدرت سیاسی و اقتصادی و نظامی و همه چیز های دیگر در دست قوم خود تان باشد. در بیشتر از دو صد و شصت و پنج سال چه گلی به سر مردمان کشور ما زدید که هنوز هم مثل کویه به چوکی ها چسپیده اید و هیچ حاضر نمی شویید که یک موی از قدرت سیاسی دور شویید ؟ آخر برای خدا دیگران هم انسان هستند، دیگران هم حق زندگی دارند . شما چه وقت به راستی " انسان " می شویید ؟

ما نمی خواهیم که شتر های شما و شترچرانی تان به مثابه نماد کشوری و هویت همگانی ما شناسانده شود. ما یک شناسنامه پاک و آبرومند می خواهیم. شناسنامۀ بسیار امروزی و پسامدرن را با شترچرانی های پیشا تاریخی تان خراب نسازید. همین .

درویش دریادلی

جنوری2014

منبع : پایگاه " تاجیکان "

 
< بعد   قبل >

سرود هفته


راد مردان تاجیک

akhmad_shah_massoud_by_spiritius.jpg

سخنان نشرناشدۀ مسعود(رح)


احدی:یگانه زبان ملی افغانستان پشتو میباشد


برگ تاجیکم در فیس بوک


نظرسنجي

کدام يک از اين سه واژه اي همگون را مي خواهيد بيشتر به کار ببرید؟
 

تارنمای زبان پارسی


شبکۀ یکصدا


آثار سخنسرایان پارسی‌گو


واژه‌نامه دهخدا (انلاین)


تاجیک ام تلویزیون