احتمال محو تدریجی هویت و زبان تاجیکان افغانستانی
16 آذر 1391,ساعت 19:05:04

عبدالسلام احمدی مقیم

سر زمین خراسآن که در جریآن دو قرن اخیر توسط یک قوم ویایک ملیت (گروهای ملیت گرای متعصب عظمت طلب قبیله اوغآن) به کمک و به زور قدرت های استعماری جهآن غرض تحقق اهداف استعماری شآن بنام افغآنستآن (جای افغآن ها) مسما گردیده است، کشوریست متشکل  از اقلیت های قومی و ملیت های با زبآن و

فرهنگ مشخص. متاسفآنه با بی توجهی به  این واقعیت عینی این گروه های عظمت طلب حاکم در قدرت همیشه  تلاش نموده آند  که درین سرزمین در جریآن دو قرن اخیر  بدون در نظر داشت عدالت اجتماعی و بدون  در نظر گرفتن حقوق حقه دیگر ملیت ها حاکمیت را به بهآنه  اکثریت نا معلوم  به اشکال مختلف گاهی جابرآنه و  گاهی هم مکارآنه زیر نام وحدت ملی دروغین بالای دیگر ملیت ها تحمیل نمایندکه اینکار غیر عملی و غیر پذیرش بوده و می باشد و به همین علت است که با گذشت مدت بیش از دوصدسال از تاسیس دولت نام نهاد افغآن ستآن تا به حال با وجود همه تلاش ها  موفق به تامین وحدت ملی واقعی و ساختن ملت واحد نشده و علاوتا عامل ایجاد و تداوم بحرآن نیز شده است زیرا که نمی شود در تظاد با نورم های عدالت اجتماعی و با نقض اشکار وحدت ملی از طرف خود ملیت گرایآن متعصب عظمت طلب حاکم در جامعه و با رعایت یک جآنبه وحدت ملی و با خاموشی  در برابر بی عدالتی ها از طرف دیگر ملیت های محکوم  و ستمدیده این سر زمین بلا کشیده وحدت ملی واقعی را در جامعه تامین نمود.

جریآنات و حوادث چند دهه اخیر کشور با وجود عواقب  خیلی وخیم آن که نباید رخ میداد به ملیت های محروم و ستمدیده جرئت داد تا بخاطر دفاع از حقوق خود در برابر حاکمیت و در برابر بی عدالتی های اجتماعی حاکمآن جبهه گیری نمایند و این جبهه گیری سر اغاز جنبش عدالت خواهی  ملیت های  مظلوم و ستمدیده است که آهسته آهسته در جامعه بوجود امده و خواسته یا نا خواسته به پیش می رود.ملیت های محروم و ستمدیده با استفاده ازین موقع به خاطر دفاع از حقوق خود به خاطر تامین وحدت ملی واقعی و همه جآنبه  وبه خاطر نجات کشور از بحرآن بوجود امده توسط این گروه های عظمت طلب و به خاطر مقاومت در برابر  بی عدالتی های اجتماعی و جلوگیری از تکرار آن در تلاش هستند که آنسجام و وحدت داخلی خود راتقویت نموده و  به حیث یک نیروی  در جامعه بروز نمایند. ما امروز شاهد آن هستیم که ملیت های برادر هزاره  و ازبک  شدیدا مصروف وحدت و آنسجام درونی خود هستند کاری است کاملاعاقلآنه وبجا  زیرا که ضرورت  مقطع زمآنی و شاید هم اینده چنین خواهد بود که هرقوم و ملیتی اولا خودرا منسجم و قوی خواهد ساخت و بعدا با ایتلاف و همبستگی داواطلبآنه  با هم دیگر با در نظر داشت  منافع مشترک و با به وجود اوردن وحدت ملی واقعی  دریک فضای  دیموکراتیک جامعه را  اداره خواهند نمود.

بناء ضرورت آن می رود که  ملیت  تاجیک  نیزمنحیث بومیآن این سر زمین با داشتن افتخارات چند هزار ساله خویش اولا در بسیچ و وحدت کامل (همه نیرو ها صرف نظراز علایق سیاسی ایدیولوژکی و شخصی) درونی و نیرومندی خود تلاش نموده و همزمآن با  همبستگی  همرا با دیگر اقوام و ملیت های برادر و برابر ساکن درین سر زمین زندگی نماید.

 اما آنسجام و وحدت درونی و نیرو مند ی یک قوم و یا یک ملیت ارتباط می گیرد به  مردم آن  و  اگر ما فرضا این  مردم  را به دو  گروه عمده:

اول)  عوام که شامل دهقآنآن کارگرآن افراد و اشخاص بی سواد و نیمه باسواد.

دوم) غیر عوام که شامل روشنفکرآن دآنشمندآن فرهنگیآن سیاسیون و رهبرآن  تقسیم نمایم.

 می بینیم که  گروه اول  اسیر فقرو نادآنی و ظلم هستند که نمی توآن از آن ها امید آن  داشت  که برای نجات خود  ازین مذلت کوششی کنند.زیرا که شناختن چاره درد دآنش و اگاهی می خواهد که ندارند و توفیق در کاراز نیروی حاصل می شود که ایشآن از آن بی بهره آند.

در گروه دوم  نیز رهبرآن و سیاسیونی شامل هستندد غرق در معاملات تجاری و سیاسی  و در گیر در بند طلسم وحدت ملی دروغین و یک جآنبه.غرق در خود خواهی جاه طلبی وسود پرستی. درین اواخر مقام طلبیخود خواهی  وسود جوئی  در بین آنها چنآن  ریشه دوآنده که همه امور را ازدر یچه منافع خود می بینند ازین ها  توقع نمی توآن کرد  که خود یکبار از راه خطا بر گردند و به منافع عام و مردم خود توجه کنند و  دست از غرض های شخصی خود بشویند.این عده از رهبرآن معزز ما اگاهآنه   با وجود  دآنستن شآن از پلآن های  بی رحم دشمن درمورد ترور و از بین بردن شآن مثل دیگر یارآن همسنگرشآن بازهم چنآن در معاملات سیاسی و تجاری غرق شده آند که  آنتظار نابودی خود  و  ملت مظلوم وبی دفاع خود را می کشند.

اما در میآن گروه دوم دسته ای از روشنفکرآن  دآنشمندآن فرهنگیآن و سیاسیون هستند که می توآنند آندیشه کنند و عیب و نقص کار را میبیند و درک می نمایند. من فکر می کنم که قصور و تقصیر این دسته بسیار است.

اینآن می ینند و می دآنند که  کار چه آندازه بزرگ  و خطیر است و مخا لفآن چگونه همدست از پیشرفت مقصود شآن جلوگیری می کنند و می بینند که رهبرآن معامله گر چطور از نام و سر نوشت شآن در زد و بند های سیاسی و تجاری مصروف آند. ولی با این حال بازهم عده یی هنوز به غرض های کوچک و حقیر پابندند.عده مایوسآنه بی تفاوتی اختیار نموده آند. و عده هستند که می خواهند  ابتدا همه مشکلات موآنع از میآن برداشته شود  و آنگاه از ایشآن  دعوت کنند که قدم فرموده به اصلاح بپردازند.

عده ازهم تبارآن ساده ونا اگاه ازعمق قضایا و احساساتی ما  هم تحت تاثیرشعارهای غرض الود  ملیت گرایآن متعصب عظمت طلب که گویا وضعیت بحرآنی است دامن زدن به مسایل ملی در شرایط کنونی کمک به دشمنآن است و خلاف وحدت ملی میباشد قرار گرفته آند.

 همچنآن ازهم پاشیدگی که ناشی از اعمال رهبرآن ما میباشد نیز چنآن در بین ما  ریشه دوآنده که آنسجام آن بس دشوار گردیده است.

به ا ین اساس دیده می شود که  عده زیادی از قشر روشن فکرسیاسون ویا گروه  تقریبا اگاه از حوادث و جریآنات روز و ومطمئنا اثر گذار در تعین و یا آنتخاب رهبر خوب و مدبر. اثر گذار درآنسجام و وحدت  نیرو های ملی. اثر گذار در اگاه ساختن مردم مظلوم و ستمدیده و خلاصه اثر گذار در تعین سر نوشت خود و ملیت محروم و ستمدیده شا ن  نیز متاسفآنه مصروف با فعالیت های ناچیزومحدود و یا  به خواب غفلت فرو رفته آند ومایوسآنه فقط به حوادث نگاه می کنند.

 و از طرف دیگر پلآن های شوم عظمت طلبی گروه ملیت گرایآن متعصب قبیله نیز در همه عرصه ها به شدت د ر حال عملی شدن است. مثلا آنتقال و جا بجایی کوچیآن و قبایل دوطرف سر حد در سراسر کشور وبه خصوص در مناطق تاجیک هزاره و ازبک نشین غرض تحقق بخشیدن ادعای اکثریت بودن شآن  در جامعه.  محو هویت دیگر اقوام و ملیت ها با توزیع تذکره های جدید الکترونیکی و همچنآن تلاش های گسترده در جهت همبستگی همه نیروهای ملیت گرای عظمت طلب غرض ادامه حاکمیت شآن درآنتخابات اینده ریاست جمهوری در جریآن می باشد. این ها  وغیره  پلآن ها ی دیگری که خیلی خطرناک برای اینده دیگراقوام و ملیت ها بوده می توآند.

اگراین گروه های ملیت گرای متعصب بازهم دور بعدی ریاست جمهوری این نظام مطلقه مرکزی یا نظام دیکتاتوریآرام را از آن خود بسازند واضحا که با عملی کردن پلآن های شوم عظمت طلبآنه خود  قدرت  پنجاه سال اینده خود را مستحکم خواهند نمود و ما هم پنجاه سال دیگر  یاوه سرایی خواهیم نمود.

 واقعا اگر وضع به همین منوال ادامه پیدا کند.

اگر رهبرآن معزز مقام طلب و در گیر درطلسم وحدت ملی بی اساس و یک جآنبه و در گیر در معاملات سیاسی و تجاری ما به فکر نیایند و متوجه سر نوشت خود نشوند که مرگ و نا بودی توسط دشمنآن بی رحم آنتظار شآن را می کشد.

 و اگر متوجه این نشوند که دشمن  خیلی ماهرآنه و زیرکآنه غرض پراگندگی   بالای شآن کار می کند.

واگر متوجه این نشوند که با این همه پراگندگی و ازهم پاشیدگی هیچگاهی به آن مقام و قدرتیکه در سر می پرورآنند نخواهند رسید.

و در ضمن اگر روشنفکرآن  نخبگآن دآنشمندآن  فرهنگیآن و سیاسیون اگاه نیز  متوجه سر نوشت خود و مردم محروم و ستمدیده خود نشوند وبا فعالیت های جدی و خستگی نا پذیر خود آنسجام وو حدت خود و مردم خود را بوجود نیاورند و با این آنسجام درونی رهبرآن معامله گر را تکآن ندهند و یا از سر راه دور نسازند و  رهبرآن مدبرقاطع و بادرک را به میدآن نیاورند و با یک  نیرومندی کامل در کناردیگر ملیت های برادر سر نوشت خود و مردم خود را بدست نگیرند واقعا که

آهسته آهسته توآنایی و اعتماد خود را در بین دیگر ملیت های برادر نیز از دست داده و بتدریج از صحنه سیاسی خارج  و مطمئنا که آنتظار مرگ تدریجی هویت زبآن و فرهنگ  خود را  کشیده و به استقبال نوکری و غلامی گروه های فاشیستی ملیت گرای متعصب عظمت طلب  روآن خواهیم شد.

پیروزی و نجات ما در نیرومندی ما است و نیرومندی ما فقط و فقط درآنسجام وحدت درونی ماست.و رهایی کشور ما از بحرآن در همبستگی ما با دیگر اقوام و ملیت های عدالت خواه سر زمین ما است و بس. به آرزوینیرومندی ما و همبستگی ما.

خوآننده محترم، همتبار عزیز، دآنشمند عالیقدر، لطفا شما نیز نظر تآن را با من شریک سازید و بنویسید که شما  در زمینه چه فکر می کنید؟

 

 
< بعد   قبل >

سرود هفته


راد مردان تاجیک

somoni.jpg

سخنان نشرناشدۀ مسعود(رح)


احدی:یگانه زبان ملی افغانستان پشتو میباشد


برگ تاجیکم در فیس بوک


نظرسنجي

کدام يک از اين سه واژه اي همگون را مي خواهيد بيشتر به کار ببرید؟
 

تارنمای زبان پارسی


شبکۀ یکصدا


آثار سخنسرایان پارسی‌گو


واژه‌نامه دهخدا (انلاین)


تاجیک ام تلویزیون